Pika
kääntäjä
Aikaansa edellä
Aikaansa edellä

Pikakääntäjän yleiset ehdot

1. Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolta käännöstoimisto Pikakääntäjä saa käännös- tai tulkkaustoimeksiannon.

2. Hintatarjous ja sopimuksen solmiminen

2.1 Jos käännöstoimisto Pikakääntäjä ei ole saanut mahdollisuutta arvioida koko käännettävää/editoitavaa asiakirjaa, ei asiakirjaa koskeva tarjous – sen hinta ja/tai toimitusaika mukaan lukien – ole sitova, joten tarjous voidaan milloin tahansa perua tai sitä voidaan muuttaa.

2.2 Sopimus astuu voimaan, kun asiakas on ilmoittanut suullisesti tai kirjallisesti hyväksyvänsä käännöstoimisto Pikakääntäjän tarjouksen, tai jos käännöstoimisto Pikakääntäjä on kirjallisesti vahvistanut asiakkaan antaman toimeksiannon. Kirjallisella hyväksymisellä tai vahvistuksella tarkoitetaan myös faksina tai sähköpostina ilmoitettua hyväksyntää ja/tai vahvistusta.

2.3 Käännöstoimisto Pikakääntäjä vahvistaa toimeksiannot pääsääntöisesti kirjallisena. Sopimus astuu voimaan, vaikka vahvistus jäisikin lähettämättä.

2.4 Jos palvelun tilaava asiakas ei sopimuksen solmimishetkellä nimenomaan ilmoita toimivansa kolmannen osapuolen toimeksiannosta, puolesta tai lukuun, ja ellei tämä ilmoita mainitun kolmannen osapuolen nimeä ja osoitetta, käännöstoimisto Pikakääntäjä katsoo toimeksiannon antaneen henkilön olevan asiakas.

2.5 Jos käännöstoimisto Pikakääntäjä on saanut kohtuullisen perusteen epäillä, ettei asiakas pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan, käännöstoimisto Pikakääntäjä on oikeutettu vaatimaan maksulle lisävakuuksia.

3. Toimitusaika ja määräaika

3.1 Ellei käännöstoimisto Pikakääntäjä poikkeuksellisista syistä, lukuun ottamatta force majeure, jonka käännöstoimisto Pikakääntäjä pystyy todistamaan, saa työtä valmiiksi määräaikaan mennessä, käännöstoimisto Pikakääntäjän on välittömästi ilmoitettava tästä asiakkaalle.

3.2 Toimitus katsotaan suoritetuksi sillä hetkellä, kun käännöstoimisto Pikakääntäjä palauttaa käännöksen asiakkaalle sähköpostina, postitse, faksaamalla tai kuriiripostissa.

3.3 Asiakas on velvollinen tekemään kaiken, mitä tältä kohtuudella voidaan odottaa, mahdollistaakseen sen, että käännöstoimisto Pikakääntäjä voi toimittaa toimeksiannon sovittuun aikaan.

4. Toimeksiannon muutos tai peruminen

4.1 Siinä tapauksessa, että asiakas sopimuksen solmimisen jälkeen muuttaa toimeksiantoa tai tekee siihen lisäyksiä, ja elleivät muutokset ja/tai lisäykset käännöstoimisto Pikakääntäjän harkinnan mukaan ole vähäpätöisiä, käännöstoimisto Pikakääntäjä pidättää itselleen oikeuden hylätä muutokset tai muuttaa toimitusaikaa (-aikoja) ja/tai hintaa muutoksia vastaavaksi.

4.2 Kaikki sopimuksen solmimisen jälkeen tehdyt, toimeksiannon ehtoja koskevat korjaukset astuvat voimaan vasta sitten, kun käännöstoimisto Pikakääntäjä on antanut niistä kirjallisen hyväksynnän ja vahvistuksen.

4.3 Jos asiakas peruu toimeksiannon sopimuksen astuttua voimaan, asiakas on velvollinen maksamaan sovitun hinnan kokonaisuudessaan, ellei käännöstoimisto Pikakääntäjä myönnä hinnanalennusta. Alennuksen suuruus riippuu täysin käännöstoimisto Pikakääntäjän omasta harkinnasta, ja se asetetaan valmiiksi saadun työn perusteella. Käännöstoimisto Pikakääntäjä toimittaa asiakkaalle työn sillä hetkellä valmiina olevan osan.

5. Toimeksiannon toteutus ja luottamuksellisuus

5.1 Käännöstoimisto Pikakääntäjä antaa asiakkaalle vakuutuksen siitä, että käännöstoimisto Pikakääntäjä suorittaa jokaisen käännöstoimeksiannon parhaan kykynsä ja asiantuntemuksensa mukaan.

5.2 Käännöstoimisto Pikakääntäjällä on oikeus käyttää kolmannen osapuolen palveluja, ts. ulkoistaa toimeksianto itsenäisesti työskentelevälle, ammattitaitoiselle freelancer-kääntäjälle.

5.3 Mitä käännöstoimisto Pikakääntäjältä tilatun käännöksen laatutasoon tulee, asiakas on velvollinen antamaan käytettäväksi kaikki mahdolliset, käännettävää tekstiä koskevat tiedot, erityistermistöt mukaan lukien.

5.4 Käännöstoimisto Pikakääntäjä käsittelee kaikkia asiakkaan antamia tietoja ehdottomasti luottamuksellisina. Samalla käännöstoimisto Pikakääntäjä lupautuu muistuttamaan käyttämiään kääntäjiä heidän velvollisuudestaan käsitellä saamiaan tietoja luottamuksellisina. Käännöstoimisto Pikakääntäjä ei ole vastuussa seurauksista siinä ennalta arvaamattomassa tapauksessa, että kolmas osapuoli rikkoo salassapitovelvollisuuttaan.

6. Hinnat, maksaminen ja perimiskulut

6.1 Kokonaishinta perustuu käännettävän tekstin (lähdetekstin) sanojen lukumäärään kerrottuna sovellettavalla sanakohtaisella vakiohinnalla, ellei käännöstoimisto Pikakääntäjä ole sopinut toisin asiakkaan kanssa.

6.2 Veloitamme projektinhallinnasta palkkion, joka on 2% (2021:2.4%) laskun summasta ilman arvonlisäveroa. Tämä summa on laskussa nimellä Palvelumaksu.

6.3 Käännöstoimisto Pikakääntäjä veloittaa perushinnan ohella lisämaksun, jos käännettävä teksti edellyttää lisäeditointia, teksti on tavallisuudesta poikkeava tai erikoisluonteinen, tai jos käännös on toimitettava erittäin kiireellisesti. Edellä mainittu tekstiluettelo ei kata kaikkea.

6.4 Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

6.5 Laskut on maksettava käännöstoimisto Pikakääntäjän tilille neljän viikon sisällä laskutuspäivästä. Asiakkaan suoritus katsotaan viivästyneeksi, ilman tarvetta saada viivästymistodistus, jos laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Kun asiakkaan maksu on viivästynyt, tämä on velvoitettu maksamaan lakisääteisen viivästyskoron sekä muut velan perimiskulut, mukaan lukien € 50 euron käsittelymaksu, sekä käännöstoimisto Pikakääntäjän käyttämän perintätoimiston käsittelymaksu ja/tai asiamiespalkkio.

7. Valitukset ja kiistat

7.1 Asiakkaan on tehtävä käännöstoimisto Pikakääntäjälle kirjallinen valitus, jossa asia perustellaan yksityiskohtaisin sisältöön liittyvin selityksin, mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa toimituksesta. Valituksen jättäminen ei vapauta asiakasta missään tapauksessa hänen maksuvelvollisuudestaan.

7.2 Jos asiakas ei ole tehnyt valitusta, ennen kuin kohdassa 7.1 ilmoitettu määräaika on mennyt umpeen, oletetaan tämän hyväksyneen palautettu työ kokonaisuudessaan, ja myöhemmin jätettyjä valituksia käsitellään vain, jos käännöstoimisto Pikakääntäjä suostuu siihen.

7.3 Valitus- tai kiistatapauksessa käännöstoimisto Pikakääntäjä esittää asiasta virallisesti oman näkemyksensä, joka osittain perustuu (kyseessä olevan) itsenäisen kääntäjän/kääntäjien asiantuntevaan näkemykseen.

7.4 Jos käännöstoimisto Pikakääntäjä katsoo valituksen joko osittain tai täysin perustelluksi, käännöstoimisto Pikakääntäjä vakuuttaa ryhtyvänsä tarvittaviin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi.

8. Vastuuvelvollisuus ja hyvitys

8.1 Käännöstoimisto Pikakääntäjä voidaan asettaa vastuuseen vain sellaisista vahingoista, joiden voidaan osoitetusti katsoa olevan välitöntä seurausta virheestä, jonka käännöstoimisto Pikakääntäjä on tehnyt. Käännöstoimistoa Pikakääntäjä ei voida missään tilanteessa asettaa vastuuseen mistään muunlaisista vahingoista mukaan lukien yhtiövahingot, viivästyksen aiheuttamat tappiot tai ansionmenetys. Käännöstoimistoa Pikakääntäjä ei voida mitenkään asettaa vastuuseen virheellisestä käännöksestä, jos se johtuu lähdetekstissä ilmenevistä epäselvyyksistä.

8.2 Käännöstoimisto Pikakääntäjän vastuu rajoittuu kyseisen toimeksiannon hintaa vastaavaan summaan, ilman arvonlisäveroa – ottaen huomioon, että vastuuvelvollisuus on joka tapauksessa maksimissaan € 10 000.

8.3 Asiakas kantaa vastuun käännöstoimisto Pikakääntäjän käännöksen käytöstä aiheutuvista, mahdollisista kielteisistä seurauksista, henkilövahingot ja taloudelliset vahingot mukaan lukien. Asiakkaan odotetaan varmistavan kaikkien sellaisten käännöstoimisto Pikakääntäjän käännösten yksityiskohtien paikkansapitävyys, joita tämä pitää tärkeinä tai välttämättöminä, kuten luvut ja lääketiedot, ottaen huomioon sen, että vaikka käännöstoimisto Pikakääntäjä tuottaa käännöksiä parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan, se ei voi täysin estää joidenkin kohtien mahdollista poisjäämistä.

8.4 Käännöstoimisto Pikakääntäjä ei ole vastuussa vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat asiakkaan käännöstoimisto Pikakääntäjälle antamien asiakirjojen, tietojen tai tietovälineiden käytöstä. Käännöstoimisto Pikakääntäjä ei ole myöskään vastuussa tietotekniikan, internetin ja nykyaikaisten televiestinnän käytön aiheuttamista eikä kuljetuksessa tai tiedonsiirrossa (tietovälineissä) syntyneistä vahingoista tai haitoista.

8.5 Asiakas hyvittää käännöstoimisto Pikakääntäjälle kaikki kolmannen osapuolen tekemät vaateet, jotka koskevat väitetyn nimikkeen-, patentti- tai immateriaalioikeuksien omistusoikeuden rikkomista.

9. Purkaminen

9.1 Jos asiakas ei täytä velvollisuuksiaan tai asiakkaan yritys on konkurssi-, moratorio- tai selvitystilassa, käännöstoimisto Pikakääntäjä on oikeutettu perumaan sopimuksen tai osan siitä tai lykkäämään sen toteutusta ilman korvausvelvollisuutta.

9.2 Jos käännöstoimisto Pikakääntäjä ei onnistu täyttämään velvollisuuksiaan syistä, joihin se itse ei voi vaikuttaa, käännöstoimisto Pikakääntäjä on oikeutettu lykkäämään sopimusta tai purkamaan sen ilman korvausvelvollisuutta. Syiksi, joihin ei voi vaikuttaa, katsotaan esimerkiksi tulipalo, onnettomuudet, lakot, mellakat, sota, kuljetusvaikeudet ja viranomaisten toimenpiteet ja muut saman luonteiset tapahtumat.

10. Tekijänoikeus

10.1 Käännöstoimisto Pikakääntäjä pidättää itselleen tekijänoikeuden kääntäjän tekemään käännökseen, ellei toisin ole sovittu.

11. Sovellettava laki

11.1 Kaikkiin käännöstoimisto Pikakääntäjän ja asiakkaan välisiin oikeudellisiin asioihin sovelletaan Alankomaiden lakia. Kiista-asiat ratkaisee valtuutettu, alankomainen tuomari. Jos asiakas pitää käännöstoimisto Pikakääntäjää laillisesti vastuunalaisena, asia käsitellään Alankomaissa.

12. Muu

12.1 Käännöstoimisto Pikakääntäjä tarkoittaa käännöstoimistoa nimeltä Snelvertaler bv, jonka toimipaikka on Alankomaiden Almeressa ja jonka yhtiötunnus on 39088569.

12.2 Näiden yleisten ehtojen uusin versio toimitetaan pyynnöstä asiakkaalle, ja se löytyy myös verkkosivustolta www.pikakaantaja.fi.

12.3 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin käännöstoimisto Pikakääntäjä -käännöstoimiston ja asiakkaan välisiin oikeudellisiin asioihin, ja ne kumoavat asiakkaan yleiset ehdot, paitsi silloin, kun käännöstoimisto Pikakääntäjä on hyväksynyt asiakkaan ehdot erityisellä, kirjallisella suostumuksella.

12.4 Nämä yleiset ehdot on tallennettu Lelystadin kauppakamarin rekisteriin Alankomaissa tunnuksella 39088569.

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuu 2019.

2020-12-10T15:49:04.5898428Z
Henna van Doorn
Keskustele suoraan asiantuntijan kanssa

Asiantuntijamme on valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi

Lähetä Hennalle sähköpostia
Ammattikääntäjät valitsevat meidän käännöstoimistomme. Pikakaantaja on kansainvälisen kääntäjäjärjestön ProZ:n liikejäsen. 42 kääntäjältä olemme saaneet 5,0 pistettä 5:stä mahdollisesta.